"damage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

damage rzeczownik

rzeczownik + damage
Kolokacji: 90
brain damage • property damage • liver damage • collateral damage • nerve damage • tissue damage • flood damage • water damage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
2. property damage = szkoda majątkowa, zniszczenie mienia property damage
3. liver damage = uszkodzenie wątroby liver damage
4. collateral damage = straty wśród ludności cywilnej po ataku militarnym collateral damage
5. nerve damage = uszkodzenie nerwu nerve damage
6. tissue damage = uszkodzenie tkanki tissue damage
7. water damage = zniszczenia spowodowane przez wodę water damage
8. flood damage = szkody powodziowe flood damage
9. storm damage = straty spowodowane przez burzę storm damage
10. kidney damage = uszkodzenie nerkie kidney damage
11. fire damage = szkoda ogniowa fire damage
12. DNA damage = uszkodzenie DNA DNA damage
13. battle damage = uszkodzenie bitwy battle damage
14. bomb damage = zniszczenie spowodowane wybuchem bomby bomb damage
15. crop damage = uszkodzenie uprawy crop damage
16. war damage = zniszczenie wojenne war damage
17. ligament damage = uszkodzenie wiązadła ligament damage
18. wind damage = uszkodzenie wiatru wind damage
19. sun damage = uszkodzenie słońca sun damage
20. lung damage = uszkodzenie płucne lung damage
21. earthquake damage = uszkodzenie trzęsienia ziemi earthquake damage
22. others hacking damage = inni wycinając uszkodzenie others hacking damage
23. radiation damage = uszkodzenie popromienne radiation damage
24. skin damage = uszkodzenie skóry skin damage
25. heart damage = uszkodzenie sercowe heart damage
27. organ damage = uszkodzenie organowe organ damage
damage + rzeczownik
Kolokacji: 16
damage control • damage award • damage assessment • damage report • damage claim • ...
damage + czasownik
Kolokacji: 40
damage occurs • damage causes • damage results • damage totals • damage amounts • ...
czasownik + damage
Kolokacji: 89
cause damage • suffer damage • inflict damage • sustain damage • prevent damage • seek damages • award damages • ...
przymiotnik + damage
Kolokacji: 182
serious damage • severe damage • extensive damage • punitive damage • significant damage • minor damage • permanent damage • ...
przyimek + damage
Kolokacji: 20
without damage • for damages • of damage • in damages • against damage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.