"wzdłuż" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzdłuż" po polsku

wzdłuż

obrazek do "along" po polsku
przyimek
 1. along *****
  • wzdłuż, po
   They walked along the road. (Oni szli wzdłuż drogi.)
   We took a road along the river. (Pojechaliśmy drogą wzdłuż rzeki.)
  • wzdłuż, przy
   He walked along the fence. (On szedł wzdłuż płotu.)
   They are building a new road along the river. (Oni budują nową drogę przy rzece.)
 2. down *****  
  There are many shops down the Green street. (Jest wiele sklepów wzdłuż ulicy Zielonej.)
  Go down this street and then turn left. (Proszę iść wzdłuż tej ulicy, a potem skręcić w lewo.)
 3. alongside ** , alongside of AmE
  • wzdłuż (czegoś)
   There are trees alongside that road. (Wzdłuż tej drogi rosną drzewa.)
   link synonim: along
przysłówek
 1. up *****  
 2. lengthwise , lengthways BrE
 3. longwise , longways
 4. endlong   dawne użycie