"squeeze one's way" — Słownik kolokacji angielskich

squeeze one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściskać czyjś droga
  1. squeeze czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The two squeezed their way to the door, and slipped out.

    Podobne kolokacje: