"squeeze one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

squeeze one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściskać czyjś oczy
  1. squeeze czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He squeezed his eyes shut, then pulled open the door.

    Podobne kolokacje: