"realize something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "realize something" po angielsku

czasownik
 1. uświadomić sobie coś, zdać sobie sprawę z czegoś
  I didn't realize that they had the same father. (Nie zdawałem sobie sprawy, że oni mieli tego samego ojca.)
  He just didn't realize the danger. (On po prostu nie zdawał sobie sprawy z niebezpieczeństwa.)
  I've just realized that today is her birthday. (Dopiero co zdałem sobie sprawę, że dzisiaj są jej urodziny.)
czasownik
 1. uświadamiać sobie (coś), zdawać sobie sprawę (z czegoś) [TRANSITIVE]
  I realized I had left my keys inside. (Zdałem sobie sprawę, że zostawiłem klucze w środku.)
  It's time you realized what this job means. (Czas, abyś uświadomił sobie co znaczy ta praca.)
  He didn't realize how sick he was until the surgery. (Nie zdawał sobie sprawy jak ciężko był chory aż do operacji.)
 2. realizować (zamierzenia), wykonywać (plan) formal [TRANSITIVE]
  He finally realized his ambition to buy his own flat. (On w końcu urzeczywistnił swoją ambicję kupienia własnego mieszkania.)
  She realized her dreams of becoming a vet. (Ona spełniła swoje marzenia o zostaniu weterynarzem.)
 3. uzyskiwać (dochód), osiągać (zysk) formal [TRANSITIVE]
  He realized a lot of money working at the company. (On uzyskał dużo pieniędzy pracując w firmie.)
  How much profit have you realized during the last year? (Jaki osiągnąłeś zysk w zeszłym roku?)
 4. spieniężyć (kapitał) technical [TRANSITIVE]
  He waited for a year before he realized the capital. (On czekał rok zanim spieniężył kapitał.)
  How are you going to realize the inheritance? (Jak zamierzasz spieniężyć swój spadek?)
 5. zmiarkować old-fashioned
  He realised that she loved him. (Zmiarkował, że ona go kochała.)
  He didn't realize what the teacher said. (On nie zmiarkował co powiedział nauczyciel.)
 6. uskuteczniać

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "realize something"

rzeczownik
realization , realisation British English = uświadomienie (sobie czegoś), zdanie sobie sprawy (z czegoś) +2 znaczenia
inne
przymiotnik

powered by  eTutor logo