"pitch several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): boisko kilka pór roku
  1. pitch czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    How has he pitched 11 seasons if drafted in 2005 and is only 25 years old?