"leave one's post" — Słownik kolokacji angielskich

leave one's post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić czyjś poczta
  1. leave czasownik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He left the post at the end of the 2009-10 season.

    Podobne kolokacje: