"leave town" — Słownik kolokacji angielskich

leave town kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjedź z miasta
  1. leave czasownik + town rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By the early 1880s many people had left the town.