"ignore the comment" — Słownik kolokacji angielskich

ignore the comment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zignoruj komentarz
  1. ignore czasownik + comment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He ignored the looks and comments, but they got to him all the same.

    Podobne kolokacje: