"hear one's message" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's message kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the message
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś wiadomość
  1. hear czasownik + message rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I think everyone in America has heard my message by now.

    Podobne kolokacje: