"hear the message" — Słownik kolokacji angielskich

hear the message kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz wiadomość
  1. hear czasownik + message rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I think everyone in America has heard my message by now.

    Podobne kolokacje: