"funny comment" — Słownik kolokacji angielskich

funny comment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny komentarz
  1. funny przymiotnik + comment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    April 8, 2010 jessb52 Report this comment Very funny!

powered by  eTutor logo