"far comment" — Słownik kolokacji angielskich

far comment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko komentarz
  1. far przymiotnik + comment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I may add a further comment on the number 91.