"encourage involvement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj uczestnictwo
  1. encourage czasownik + involvement rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Recent directives from Albany have encouraged parental involvement in the schools.