"devastating earthquake" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pustosząc trzęsienie ziemi
  1. devastating przymiotnik + earthquake rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A devastating earthquake in 551, one of a series, finally convinced the last inhabitants to move on.

powered by  eTutor logo