"create books" — Słownik kolokacji angielskich

create books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz książki
  1. create czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After finding success, they created more books for states across the country.

    Podobne kolokacje: