"contain books" — Słownik kolokacji angielskich

contain books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj książki
  1. contain czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When it does open, the building will no longer contain books.

    Podobne kolokacje: