"add one's comment" — Słownik kolokacji angielskich

add one's comment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodawać czyjś komentarz
  1. add czasownik + comment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They will add their own comments to be included the final report.

    Podobne kolokacje: