"actually buy" — Słownik kolokacji angielskich

actually buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie kup
  1. buy czasownik + actually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    And I say that as someone who would actually buy one.