"watch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

watch czasownik

watch + rzeczownik
Kolokacji: 244
watch television • watch movies • watch TV • watch videos • watch football • watch clips • watch events • watch birds • watch people • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 86
3. watch TV = oglądać telewizję watch TV
5. watch football = piłka nożna wachtowa watch football
6. watch clips = zaciski wachtowe watch clips
7. watch events = wydarzenia wachtowe watch events
8. watch birds = ptaki wachtowe watch birds
10. watch sports = sporty wachtowe watch sports
12. watch one's eyes = patrzyć czyjś oczy watch one's eyes
14. watch one's back = uważać na kogoś, osłaniać kogoś watch one's back
17. watch tips = wskazówki wachtowe watch tips
18. watch one's movements = patrzyć czyjś ruchy watch one's movements
19. watch one's step = uważać, aby kogoś nie zdenerwować watch one's step
22. watch one's approach = patrzyć czyjś podejście watch one's approach
23. watch one's team = patrzyć czyjś zespół watch one's team
24. watch one's father = patrzyć czyjś ojciec watch one's father
25. watch one's friend = patrzyć czyjś przyjaciel watch one's friend
26. watch one's expression = patrzyć czyjś wyrażenie watch one's expression
27. watch one's work = patrzyć czyjś praca watch one's work
28. watch every move = przyjrzyj się każdy ruch watch every move
30. watch one's walk = patrzyć czyjś spacer watch one's walk
31. watch developments = rozwój wachtowy watch developments
32. watch cartoons = filmy rysunkowe wachtowe watch cartoons
33. watch coverage = sprawozdanie wachtowe watch coverage
34. watch the proceedings = przyjrzyj się postępowanie watch the proceedings
35. watch the sunset = przyjrzyj się zachód słońca watch the sunset
37. watch the tape = przyjrzyj się taśma watch the tape
38. watch the sky = przyjrzyj się niebo watch the sky
40. watch the news = oglądać wiadomości watch the news
41. watch one's mother = patrzyć czyjś matka watch one's mother
42. watch the screen = przyjrzyj się ekran watch the screen
43. watch a lot = przyjrzyj się dużo watch a lot
45. watch the scene = przyjrzyj się scena watch the scene
46. watch the girl = przyjrzyj się dziewczyna watch the girl
47. watch the sun = przyjrzyj się słońce watch the sun
48. watch the episode = przyjrzyj się wydarzenie watch the episode
50. watch the action = przyjrzyj się działanie watch the action
52. watch the battle = przyjrzyj się bitwa watch the battle
53. watch the road = przyjrzyj się droga watch the road
56. watch the door = przyjrzyj się drzwi watch the door
57. watch the race = przyjrzyj się wyścig watch the race
58. watch the lights = przyjrzyj się światła watch the lights
59. watch the program = przyjrzyj się program watch the program
60. watch the woman = przyjrzyj się kobieta watch the woman
  • He watched the woman who did not turn to leave.
  • As if she could have watched the old woman every minute of the day.
  • I watched the tiny children and the old woman, but they didn't move.
  • From behind the newspaper, I could watch the woman in black without her seeing me.
  • Just the same, she watched the woman from the corner of her eye.
  • Charlotte was looking out of the window watching the woman.
  • He watched the woman making her way along the path.
  • The detective watched the young woman come to the door.
  • "Or would you rather watch men and women die for your mother's ego?"
  • Believe me, it hurts my heart to watch women and children die.
62. watch the stars = przyjrzyj się gwiazdy watch the stars
63. watch CNN = CNN wachtowe watch CNN
64. watch the way = przyjrzyj się droga watch the way
65. watch part = część wachtowa watch part
66. watch players = gracze wachtowi watch players
67. watch the thing = przyjrzyj się rzecz watch the thing
68. watch reruns = wznowienia wachtowe watch reruns
69. watch one's body = patrzyć czyjś ciało watch one's body
70. watch footage = materiał filmowy wachtowy watch footage
73. watch one's brother = patrzyć czyjś brat watch one's brother
74. watch baseball = baseball wachtowy watch baseball
75. watch the fight = przyjrzyj się walka watch the fight
76. watch practice = praktyka wachtowa watch practice
77. watch the parade = przyjrzyj się parada watch the parade
79. watch pictures = obrazy wachtowe watch pictures
80. watch one's departure = patrzyć czyjś odjazd watch one's departure
81. watch one's mouth = uważaj na słowa watch one's mouth
82. watch one's feet = patrzyć czyjś stopy watch one's feet
83. watch one's speech = patrzyć czyjś przemówienie watch one's speech
84. watch commercials = reklamy wachtowe watch commercials
86. watch one's fingers = patrzyć czyjś palce watch one's fingers
czasownik + watch
Kolokacji: 73
stand watching • sit watching • enjoy watching • love watching • stop watching • keep watching • start watching • remember watching • ...
watch + przyimek
Kolokacji: 56
watch out • watch over • watch from • watch through • watch for • ...
watch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 115
closely watch • watch carefully • watch helplessly • watch intently • watch silently • watch anxiously • most watch • simply watch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.