"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) open, actually, openly
Kolokacji: 3
(2) evenly, equally
Kolokacji: 2
(3) apart, asunder
Kolokacji: 2
(4) later
Kolokacji: 2
1. later split = później podzielić later split
  • Engelmann left the band in 1999 and the group split a year later.
  • The band later split for unknown reasons in October 2007.
  • They later split and agree to be just friends.
  • A moment later another scream split the evening, and then a third, as though the man was being burned alive.
  • The Outlaws won the match, but would split a few months later.
  • Originally published as one volume, it was later split into two.
  • However, with its popularity quickly declining, the group split up just one year later.
  • A civil war later split the city into two factions.
  • They had a few performances as a group and split a year later.
  • They later split into teams to compete in the first competition.
2. later split off = później odłam się later split off
(8) officially, formally
Kolokacji: 2
(9) suddenly, sharply, amicably
Kolokacji: 3
(10) generally, randomly
Kolokacji: 2
(11) vertically, horizontally
Kolokacji: 2
(12) neatly, cleanly
Kolokacji: 2
(13) simply, literally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.