"series" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

series rzeczownik

rzeczownik + series
Kolokacji: 455
television series • World Series • TV series • drama series • comedy series • playoff series • documentary series • championship series • ...
series + rzeczownik
Kolokacji: 102
series finale • series premiere • series episode • series creator • series producer • series victory • series production • series title • ...
series + czasownik
Kolokacji: 189
series features • series airs • series premiers • series stars • series progresses • series debuts • series consists • series includes • ...
czasownik + series
Kolokacji: 245
series titled • series entitled • series called • series is broadcast • make in the series • take in the series • series is known • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. series titled = seria zatytułowała series titled
2. series entitled = seria zatytułowała series entitled
4. series is broadcast = seria jest transmitowana series is broadcast
8. know for one's series = wiedzieć dla czyjś seria know for one's series
9. series is commissioned = seria jest zamówiona series is commissioned
10. series is collected = seria jest zebrana series is collected
12. race Series = wyścig Seria race Series
13. run for several series = kandydowany na kilka serii run for several series
14. series is renewed = seria jest odnowiona series is renewed
15. series is picked up = seria jest zaczęta series is picked up
16. series is nominated = seria jest nominowana series is nominated
17. undergo a series = przejdź serię undergo a series
19. lose in the World Series = przegraj w mistrzostwach w baseballu lose in the World Series
20. launch a series = wprowadź na rynek serię launch a series
21. conduct a series = prowadź serię conduct a series
23. series is filmed = seria jest sfilmowana series is filmed
24. issue a series = wydaj serię issue a series
25. perform a series = wykonaj serię perform a series
26. series is aired = seria jest dosuszona series is aired
29. complete a series = zakończ serię complete a series
30. organize a series = zorganizuj serię organize a series
32. suffer a series = cierp z powodu serii suffer a series
34. go to the World Series = pójdź do mistrzostw w baseballu go to the World Series
42. contain a series = zawieraj serię contain a series
43. introduce a series = przedstaw serię introduce a series
44. announce a series = ogłoś serię announce a series
45. offer a series = zaproponuj serię offer a series
47. join the series = dołącz do serii join the series
56. series is based = seria jest oparta series is based
58. use a series = użyj serii use a series
59. sweep the series = zamieć serię sweep the series
60. form a series = załóż serię form a series
61. initiate a series = zapoczątkuj serię initiate a series
62. defeat in the World Series = porażka w mistrzostwach w baseballu defeat in the World Series
64. take a series = pomieść serię take a series
65. tie the series = powiąż serię tie the series
66. sweep in a series = zamiatanie w serii sweep in a series
70. open a series = otwórz serię open a series
71. series is licensed = seria jest udzielona zezwolenia series is licensed
73. series is set = seria jest zbiorem series is set
75. series is put = seria jest położona series is put
76. lose the series = przegraj serię lose the series
82. series is distributed = seria jest zajęta się dystrybucją series is distributed
83. series is repeated = seria powtórzy się series is repeated
85. show in the series = widowisko w serii show in the series
86. leave the series = zostaw serię leave the series
87. culminate in series = zakończ się szeregowo culminate in series
90. receive a series = otrzymaj serię receive a series
92. series is replaced = seria jest zastąpiona series is replaced
93. advance to the World Series = postęp do mistrzostw w baseballu advance to the World Series
94. pass a series = miń serię pass a series
96. go in the series = pójdź w serii go in the series
97. nominate for Series = nominuj na Serię nominate for Series
98. finish the series = skończ serię finish the series
100. lead in a series = zaprowadź w serii lead in a series
przymiotnik + series
Kolokacji: 300
animated series • whole series • long-running series • weekly series • short-lived series • ongoing series • dramatic series • ...
przyimek + series
Kolokacji: 33
through a series • since the series • following a series • after a series • into a series • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.