"process" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

process rzeczownik

rzeczownik + process
Kolokacji: 411
peace process • selection process • manufacturing process • production process • application process • review process • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 91
1. peace process = proces pokojowy peace process
  • In Washington, officials are not giving up on the peace process.
  • Just to be back where we were before the peace process began?
  • He is the one who has to change his ways for the peace process to move forward.
  • "The issue to me is how do we go forward on any kind of peace process."
  • We stand ready to help in any way the peace process.
  • The year 2005 was a bad one for the peace process.
  • We want the peace process to be able to continue in the future.
  • We have had a peace process in place for ten years or more.
  • The report makes clear its support for the current peace process.
  • But more is needed to get the peace process going again.
3. production process = proces produkcji production process
4. manufacturing process = proces produkcji, proces wytwórczy manufacturing process
6. review process = ponowne rozpatrzenie, rewizja review process
7. thought process = proces myślowy, tok myślenia thought process
8. healing process = proces leczenia healing process
9. learning process = proces uczenia się learning process
10. planning process = proces planowania planning process
11. design process = proces projektowania design process
12. approval process = proces zatwierdzenia approval process
13. budget process = proces uchwalania budżetu budget process
14. bidding process = proces licytacji bidding process
15. recording process = proces nagrywający recording process
16. reform process = proces reform reform process
18. election process = proces elekcji election process
19. voting process = proces głosowanie voting process
21. business process = proces biznesowy business process
22. confirmation process = proces zatwierdzenia confirmation process
23. recovery process = proces powrotu do zdrowia recovery process
24. negotiation process = proces negocjacji negotiation process
25. registration process = proces rejestracji registration process
27. disease process = proces chorobowy disease process
28. consultation process = proces konsultacji consultation process
29. conversion process = proces konwersji conversion process
31. nomination process = proces nominacji nomination process
32. discovery process = proces odkrycia discovery process
33. rebuilding process = proces odbudowy rebuilding process
34. screening process = badanie przesiewowe screening process
36. certification process = proces certyfikacji certification process
37. editing process = proces redagowania editing process
39. building process = proces budynku building process
40. impeachment process = proces impeachmentu, proces stawiania w stan oskarżenia wysokiego urzędnika państwowego impeachment process
41. interview process = przebieg rozmowy kwalifikacyjnej interview process
42. transition process = proces przejściowy transition process
43. growth process = proces wzrostu growth process
44. fermentation process = proces fermentacji fermentation process
45. printing process = technologia druku printing process
46. audition process = proces przesłuchania audition process
47. procurement process = proces zdobywania procurement process
50. justice process = proces sprawiedliwości justice process
52. education process = proces edukacji education process
53. testing process = proces testowania testing process
54. life process = dożywotni proces life process
55. search process = proces wyszukiwania search process
56. assessment process = proces oceny, proces szacowania assessment process
57. bargaining process = proces przetargowy bargaining process
58. adoption process = proces akceptacji adoption process
59. recruitment process = proces rekrutacji recruitment process
61. cooking process = proces kuchenny cooking process
62. referral process = proces skierowania referral process
63. process of law = proces prawa process of law
64. communication process = proces łączności communication process
65. casting process = proces odlewania casting process
66. research process = proces badawczy research process
67. training process = proces szkolenia training process
68. auction process = proces aukcji auction process
69. qualification process = proces kwalifikacji qualification process
70. arbitration process = proces arbitrażu arbitration process
71. inspection process = proces kontroli inspection process
72. combustion process = proces spalania combustion process
73. management process = proces dotyczący zarządzania management process
74. installation process = proces instalacji installation process
75. privatization process = proces prywatyzacji privatization process
76. accreditation process = procedura akredytacji accreditation process
77. rehabilitation process = proces związany z rehabilitacją rehabilitation process
78. trial process = proces próbny trial process
79. consensus process = proces konsensusu consensus process
80. treatment process = proces leczenia treatment process
83. extraction process = proces wydobywczy, proces eksploatacji extraction process
84. transfer process = proces transferu transfer process
85. licensing process = udzielając zezwolenia procesowi licensing process
87. adjustment process = proces wyregulowania adjustment process
88. restructuring process = proces restrukturyzacji restructuring process
89. hearing process = proces słuchu hearing process
90. assembly process = proces zgromadzenia assembly process
91. permit process = proces zezwolenia permit process
process + rzeczownik
Kolokacji: 19
process right • process control • process clause • process server • process improvement • ...
process + czasownik
Kolokacji: 132
process involves • process occurs • process requires • process begins • process leads • process continues • process includes • ...
czasownik + process
Kolokacji: 93
process required • process called • process known • study processes • accelerate the process • undergo a process • repeat the process • ...
przymiotnik + process
Kolokacji: 486
political process • due process • whole process • democratic process • creative process • legislative process • entire process • ...
przyimek + process
Kolokacji: 25
between processes • without process • throughout the process • through the process • in the process • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.