"prime" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prime przymiotnik

prime + rzeczownik
Kolokacji: 125
prime minister • prime time • prime example • prime suspect • prime mover • prime target • prime rate • prime location • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
2. prime time = godziny największej oglądalności, szczyt oglądalności prime time
3. prime example = pierwszorzędny przykład, klasyczny przykład prime example
4. prime suspect = główny podejrzany prime suspect
5. prime mover = inicjator, motor prime mover
6. prime target = główny cel prime target
7. prime rate = stopa procentowa kredytu prime rate
8. prime location = najdogodniejsza lokalizacja prime location
9. prime candidate = czołowy kandydat prime candidate
10. prime contractor = główny wykonawca prime contractor
11. prime rib = główne żebro prime rib
12. prime number = liczba pierwsza prime number
13. prime source = główne źródło prime source
14. prime estate = główny majątek prime estate
15. prime spot = pierwszorzędne miejsce prime spot
16. prime concern = główny niepokój prime concern
17. prime importance = zasadnicze znaczenie prime importance
18. prime reason = główny powód prime reason
19. prime factor = czynnik pierwszy prime factor
20. prime objective = główny cel prime objective
21. prime area = najlepszy obszar prime area
22. prime attraction = główna atrakcyjność prime attraction
23. prime position = główna pozycja prime position
24. prime space = główna przestrzeń prime space
25. prime land = najlepsza ziemia rolna prime land
26. prime year = główny rok prime year
27. prime cause = główny powód prime cause
28. prime p = główny p prime p
29. prime sponsor = główny sponsor prime sponsor
30. prime site = pierwszorzędne miejsce prime site
31. prime condition = główny warunek prime condition
32. prime property = główna własność prime property
33. prime focus = główne ognisko prime focus

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.