KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"original" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

original przymiotnik

original + rzeczownik
Kolokacji: 1179
original version • original song • original plan • original design • original form • original title • original score • original owner • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. original form = oryginalna forma original form
9. original idea = oryginalny pomysł original idea
12. original location = oryginalna lokalizacja original location
16. original structure = oryginalna struktura original structure
17. original purpose = pierwotny cel original purpose
19. original cast = oryginalna obsada original cast
20. original concept = pierwotne pojęcie original concept
21. original position = początkowa pozycja original position
22. original works = oryginalny pracuje original works
24. original broadcast = pierwotny program original broadcast
  • Some of the original sources have been lost and are not available any more.
  • By then, he said, the original sources were almost all dead.
  • Original source for this article has not been found, 1/29/11.
  • If the original source is discovered it will be made available.
  • I always prefer to go right to the original source.
  • The original source noted the ten players as "the best of the day".
  • The network said it would not identify its original source.
  • The color of sea glass is determined by its original source.
  • Here, the amount of water from the original source is infinite.
  • It is used as an original source of information about the topic.
26. original intention = pierwotny zamiar original intention
27. original script = oryginalny scenariusz original script
29. original inhabitant = oryginalny mieszkaniec original inhabitant
31. original proposal = pierwotna propozycja original proposal
32. original meaning = pierwotne znaczenie original meaning
35. original intent = oryginalne zamiary original intent
38. original artwork = pierwotna szata graficzna original artwork
39. original founder = oryginalny założyciel original founder
40. original goal = oryginalny cel original goal
41. original size = pierwotna wielkość original size
42. original episode = oryginalne wydarzenie original episode
45. original format = pierwotny format original format
48. original painting = oryginalny obraz original painting
49. original contract = pierwotna umowa original contract
50. original vision = pierwotny wzrok original vision
54. original site = oryginalne miejsce original site
55. original language = język oryginalny (dzieła) original language
57. original condition = stan pierwotny original condition
59. original lineup = oryginalny lineup original lineup
60. original play = początkowa gra original play
61. original piece = oryginalny kawałek original piece
62. original content = oryginalna zawartość original content
63. original settlement = pierwotne porozumienie original settlement
64. original function = początkowa funkcja original function
65. original agreement = pierwotna umowa original agreement
66. original name = nazwa oryginalna original name
70. original work = utwór pierwotny, utwór oryginalny, dzieło oryginalne original work
72. original film = oryginalny film original film
74. original research = oryginalne badania original research
76. original paper = oryginalny papier original paper
77. original price = oryginalna cena original price
78. original appearance = pierwotny wygląd original appearance
79. original movie = oryginalny film original movie
82. original character = oryginalny charakter original character
84. original feature = pierwotna cecha original feature
85. original construction = oryginalna konstrukcja original construction
86. original art = początkowa sztuka original art
88. original home = praojczyzna original home
89. original track = oryginalny ślad original track
90. original show = oryginalne widowisko original show
91. original program = pierwotny program original program
92. original record = oryginalny rekord original record
93. original author = pierwotny autor original author
94. original style = pierwotny styl original style
95. original course = początkowy kurs original course
97. original book = oryginalna książka original book
98. original team = oryginalny zespół original team
99. original group = oryginalna grupa original group
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 190
przysłówek + original
Kolokacji: 17
most original • highly original • completely original • entirely original • truly original • ...
original + przyimek
Kolokacji: 8
original to • original in • original on • original with • original by • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.