ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. league begins = liga zaczyna się league begins
3. league makes = liga robi league makes
4. league loses = liga przegrywa league loses
5. league introduces = liga przedstawia league introduces
7. league signs = znaki ligi league signs
8. league drops = liga zrzuca league drops
9. League joins = Złącza ligi League joins
10. league organizes = liga organizuje league organizes
11. League establishes = Liga ustanawia League establishes
12. league enters = liga zgłasza league enters
13. league institutes = instytuty ligi league institutes
14. league creates = liga tworzy league creates
16. league sets = liga składa league sets
17. league arranges = liga uzgadnia league arranges
(6) fold, end, finish, cease
Kolokacji: 4
(11) call, name, refer, rename
Kolokacji: 4
(13) plan, hope
Kolokacji: 2
(14) feature, own, attract, draw
Kolokacji: 4
(15) exist, last
Kolokacji: 2
(16) disband, split, dissolve
Kolokacji: 3
(17) cancel, postpone
Kolokacji: 2
(18) look, promote, assist, face
Kolokacji: 4
(19) negotiate, impose
Kolokacji: 2
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.