"environmental" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

environmental przymiotnik

environmental + rzeczownik
Kolokacji: 360
environmental group • environmental issue • environmental impact • environmental protection • environmental problem • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
14. environmental policy = polityka ochrony środowiska naturalnego, polityka prośrodowiskowa environmental policy
18. environmental effect = wpływ na środowisko, oddziaływanie na środowisko environmental effect
25. environmental benefit = korzyść dla środowiska naturalnego environmental benefit
26. environmental hazard = środowiskowe niebezpieczeństwo environmental hazard
27. environmental review = przegląd środowiskowy environmental review
28. environmental cause = środowiskowy powód environmental cause
30. environmental disaster = katastrofa ekologiczna environmental disaster
  • Otherwise, with business as usual, we have a potential environmental disaster in the making.
  • By itself, the sinking of the K-159 is not likely to cause an environmental disaster.
  • It may yet turn out to be America's most profound environmental disaster.
  • It is also an incredible example of an environmental disaster.
  • The media played a huge role in public opinion and concern for this environmental disaster.
  • "The road will cause an environmental disaster," the experts wrote.
  • This may lead to an environmental disaster with very serious consequences.
  • Our role is perhaps, as my fellow Member was just saying, to plan for the future, since there will be other environmental disasters.
  • In recent years, we have seen an increasing number of environmental disasters.
  • Have you ever worked on an oil spill or environmental disaster before?
34. environmental program = środowiskowy program environmental program
37. environmental project = środowiskowy projekt environmental project
38. environmental record = środowiskowy rekord environmental record
40. environmental consequence = środowiskowa konsekwencja environmental consequence
41. environmental legislation = środowiskowe ustawodawstwo environmental legislation
42. environmental cost = środowiskowy koszt environmental cost
44. environmental risk = zagrożenie dla środowiska environmental risk
46. environmental cleanup = środowiskowe gruntowne sprzątanie environmental cleanup
47. environmental threat = zagrożenie środowiskowe environmental threat
49. environmental challenge = środowiskowe wyzwanie environmental challenge
50. environmental quality = jakość środowiska environmental quality
51. environmental permit = środowiskowe zezwolenie environmental permit
55. environmental reason = środowiskowy powód environmental reason
56. environmental responsibility = środowiskowa odpowiedzialność environmental responsibility
57. environmental stress = środowiskowy stres environmental stress
59. environmental matter = sprawa dotycząca środowiska environmental matter
63. environmental lawyer = środowiskowy prawnik environmental lawyer
65. environmental initiative = środowiskowa inicjatywa environmental initiative
67. environmental rule = środowiskowa zasada environmental rule
69. environmental crisis = kryzys środowiskowy environmental crisis
70. environmental affair = środowiskowa sprawa environmental affair
72. environmental expert = środowiskowy specjalista environmental expert
73. environmental service = ekologiczna służba environmental service
74. environmental research = środowiskowe badania environmental research
75. environmental justice = sprawiedliwość ekologiczna environmental justice
77. environmental department = ekologiczny departament environmental department
78. environmental report = raport o stanie środowiska environmental report
79. environmental practice = środowiskowa praktyka environmental practice
81. environmental exposure = narażenie środowiskowe environmental exposure
82. environmental engineer = inżynier ochrony środowiska environmental engineer
83. environmental community = środowiskowa społeczność environmental community
84. environmental catastrophe = środowiskowa katastrofa environmental catastrophe
86. environmental center = ekologiczny ośrodek environmental center
88. environmental ground = środowiskowa ziemia environmental ground
89. environmental measure = środowiskowa miara environmental measure
90. environmental pressure = środowiskowe ciśnienie environmental pressure
91. environmental goal = środowiskowy cel environmental goal
93. environmental value = środowiskowa wartość environmental value
94. environmental aspect = aspekt środowiskowy environmental aspect
95. environmental technology = środowiskowa technika environmental technology
97. environmental effort = środowiskowy wysiłek environmental effort
98. environmental activism = środowiskowy aktywizm environmental activism
99. environmental leader = środowiskowy przywódca environmental leader
100. environmental resource = środowiskowy zasób environmental resource

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.