Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"word" po polsku - Słownik angielsko-polski

Word Up!Power of the Spoken Word
rzeczownik
 1. wyraz, słowo [COUNTABLE]
  Write these words down. (Zapisz te słowa.)
  What does this word mean? (Co znaczy to słowo?)
  I didn't do it, you have my word. (Nie zrobiłem tego, masz moje słowo.)
 2. informacja [UNCOUNTABLE]
 3. rozkaz [SINGULAR]
 4. zgoda American English informal

word rzeczownik

In other words, you do well by doing good for others.

A lot of times they don't even know what the words are.

Then you don't have to use a lot of words.

In other words, someone who may very well be you.

czasownik
 1. sformułować

word czasownik

The key, he knew, was how the questions were worded.

But I believe this has to be more clearly worded.

But maybe the question of the names is worded the wrong way.

She couldn't help but smile at the way he worded things sometimes.

przymiotnik
 1. wyrazowy

the word ****

rzeczownik
 1. plotka, pogłoska informal

the word rzeczownik

But he could not bring himself to say the words.

Ale nie mógł zmusić się do wypowiedzenia słów.

But those are the times when the words mean the most.

Ale ci są czasami gdy słowa znaczą najwięcej.

The words are more important today than they were a week ago.

Słowa są co ważniejsze dziś niż oni były tydzień temu.

"A lot said they never really thought about the words before."

"Dużo powiedziało oni nigdy naprawdę pomyśleć o słowach wcześniej."

somebody's word

rzeczownik
 1. czyjaś obietnica

worded

przymiotnik
 1. wyrażony

worded przymiotnik

Three Worded Poems (도전!

Trzy sformułowane Wiersze (???!

Vaguely Worded Proposition At an international conference on Indochinese refugees in June, it was unanimously agreed that the Vietnamese should be screened and that those determined to be economic migrants and not legitimate political refugees should be persuaded to return "voluntarily."

Propozycja trochę sformułowana na konferencji międzynarodowej na Indochinese uchodźcy w czerwcu, w sprawie tego jednogłośnie porozumiano się że Wietnamczyk powinien być sprawdzony i że ci zdecydować się być gospodarczymi przesiedleńcami i nie uzasadnieni uchodźcy polityczni powinni być przekonani by wrócić "dobrowolnie."

Policy Seen as Vaguely Worded But several industry lawyers and executives said that the policy was so vaguely worded that they could be held legally liable for possessing a broad array of information that could properly be obtained in the normal course of business.

Polityka zobaczona jak trochę sformułowała ale kilku prawników przemysłu i kierownictwa powiedzieli, że polityka jest tak trochę sformułować to mogli odbywać się legalnie odpowiedzialny za posiadanie szerokiego szerokiego wachlarza informacji, które odpowiednio mogły być uzyskane w normalnym kursie z biznesu.

Pytania i odpowiedzi - word

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - word

last word , final word = ostatnie słowo (władza decydowania o czymś) (+2 inne znaczenia)
word processor = edytor tekstu
four-letter word = wulgaryzm, słowo na cztery litery (o słowie "fuck")
the last word , the final word = ostatnie słowo (władza decydowania) (+2 inne znaczenia)
spread the word , pass the word = szerzyć wieści
dirty word = brzydkie słowo
word for word , word by word = słowo w słowo (np. tłumaczyć osobno każde słowo, a nie znaczenie całości)
word processing = edytor tekstów
written word = słowo pisane
code word = najwyższa klasa tajności informacji w wywiadzie USA
spoken word = słowo mówione
word of mouth = przekaz ustny
not say a word = nic nie powiedzieć
in a word = jednym słowem
not say a word , not breathe a word = nie pisnąć ani słówka
say a word , say a few words = powiedzieć parę słów (wygłosić krótką przemowę)
harsh word , cross word , angry word = ostre słowa
have the last word = mieć ostatnie słowo
the Word of God = Słowo Boże
dyslexia , word blindness = dysleksja
send word = przesłać wiadomość formal (+1 inne znaczenie)
word game = gra, zabawa w słowa
word recognition = umiejętność rozpoznania słowa
word order = kolejność wyrazów, szyk zdania
f-word = słowo na F (fuck)
nonsense word = wymyślone słowo
strongly worded = ostro sformułowany
word up = gra!, zgoda!, stoi! informal
cuss word = przekleństwo old-fashioned
bring word = przynieść wiadomość old-fashioned
root word = podstawa słowotwórcza
leave word = zostawić wiadomość
word association = skojarzenie słów
word family = rodzina wyrazów
carefully worded = starannie sformułowany
household word = utarte słowo, dobrze znane słowo

Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.