"traditional authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycjonalistyczna władza
  1. traditional przymiotnik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After the war, there was a restoration of traditional patriarchal authority in the family.