"stumble towards" — Słownik kolokacji angielskich

stumble towards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potykać się w kierunku
  1. stumble czasownik + towards przyimek
    Zwykła kolokacja

    She stumbled towards the door of her quarters and it didn't open.

    Podobne kolokacje: