"stumble for" — Słownik kolokacji angielskich

stumble for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potykać się dla
  1. stumble czasownik + for przyimek
    Zwykła kolokacja

    His first book was "Why have we been stumbling along the road to modernization for two hundred years?"

    Podobne kolokacje: