"stride quickly" — Słownik kolokacji angielskich

stride quickly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krok szybko
  1. stride czasownik + quickly przysłówek
    Silna kolokacja

    He strode quickly across the room and tried the front door of the office.