"simultaneously send" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jednocześnie wyślij
  1. send czasownik + simultaneously przysłówek
    Luźna kolokacja

    With weapon still drawn, I bolted after him, simultaneously sending a radio description of the fleeing felon.