"send people" — Słownik kolokacji angielskich

send people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij ludzi
  1. send czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The three companies sent a total of 530 people to Mexico between 1904 and 1907.