Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"send one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

send one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś oczy
  1. send czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He sent his eyes over to the young woman.

    Podobne kolokacje: