"sell several books" — Słownik kolokacji angielskich

sell several books kolokacja
Popularniejsza odmiana: sell books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewnij zbyt kilku książkom
  1. sell czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Over 3 million of the books have been sold in total.

    Podobne kolokacje: