"openly discuss" — Słownik kolokacji angielskich

openly discuss kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otwarcie dyskutuj
  1. discuss czasownik + openly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    By the third day, the group openly discussed whether they should simply break up.