"like places" — Słownik kolokacji angielskich

like places kolokacja
Popularniejsza odmiana: like this place
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak miejsca
  1. like czasownik + place rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She would like so much to show him this place.

    Podobne kolokacje: