"like one's way" — Słownik kolokacji angielskich

like one's way kolokacja
Popularniejsza odmiana: like the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś droga
  1. like czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And she didn't like the way he was looking at her.

    Podobne kolokacje: