"like books" — Słownik kolokacji angielskich

like books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak książki
  1. like czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I like long books, because they let you into a world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo