"hear the sounds" — Słownik kolokacji angielskich

hear the sounds kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the sound
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz dźwięki
  1. hear czasownik + sound rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The next moment he heard the sound of running feet.

    Podobne kolokacje: