"hear a woman" — Słownik kolokacji angielskich

hear a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz kobieta
  1. hear czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A. We started the women's movement about 15 years ago, which was much later than hearing women did.

    Podobne kolokacje: