"future queen" — Słownik kolokacji angielskich

future queen kolokacja
Popularniejsza odmiana: future Queen
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła królowa
  1. future przymiotnik + queen rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She was clever, but without the knowledge a future queen should have.

    Podobne kolokacje: