"future success" — Słownik kolokacji angielskich

future success kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły sukces
  1. future przymiotnik + success rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I think the jury is still out about future success."