"future Queen" — Słownik kolokacji angielskich

future Queen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła Królowa
  1. future przymiotnik + queen rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She was clever, but without the knowledge a future queen should have.

    Podobne kolokacje: