"encourage readers" — Słownik kolokacji angielskich

encourage readers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj czytelników
  1. encourage czasownik + reader rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What about encouraging your readers to vote for you a million times?