"close for comment" — Słownik kolokacji angielskich

close for comment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): blisko dla komentarza
  1. close czasownik + comment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All Federal regulations that are open for public comment (i.e., proposed rules) and closed for comment (i.e., final rules) as published in the Federal Register.

    Podobne kolokacje: