"celebrate one's season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świętować czyjś pora roku
  1. celebrate czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Football also celebrated its best season, 7-3, but missed playoffs by one game.