"actually deliver" — Słownik kolokacji angielskich

actually deliver kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie dostarcz
  1. deliver czasownik + actually przysłówek
    Silna kolokacja

    It was nice to actually deliver good news, for a change.

powered by  eTutor logo