"acquire books" — Słownik kolokacji angielskich

acquire books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nabądź książki
  1. acquire czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He started acquiring books in eight languages at the age of 11.

    Podobne kolokacje: